Regulamin

REGULAMIN 

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sto Procent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.affair.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§1 DEFINICJE

Poniższe wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie:

 • Sklep – Sklep internetowy Affair.pl, znajdujący się pod adresem internetowym www.affair.pl.
 • Towary – wszystkie produkty, które możesz nabyć w Sklepie,
 • Spółka – Sto Procent Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 119/17, 01-949 warszawa, będąca właścicielem Sklepu,
 • Klient/Użytkownik – Ty, osoba korzystająca ze Sklepu,
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość przez Klienta ze Spółką. Do umowy sprzedaży stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu – określa zasady składania zamówień w Sklepie i zawierania Umów sprzedaży.
 3. Sklep umożliwia nabywanie Towarów przez Internet.
 4. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie, w tym ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.
 6. Towary w Sklepie są szczegółowo opisane. Jako Klient masz dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Spółki.
 8. Klient Sklepu zobowiązany jest do:
  1. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego;
  1. Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.

§3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient zawiera Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie internetowej Sklepu. 
 2. Zamówienia możesz składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Realizacja zamówień następuje wyłącznie w dni robocze.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie podczas zakupu w Sklepie danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru, kontaktu oraz wygenerowania paragonu/faktury.
 4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”. Po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składasz zamówienie poprzez kliknięcie w pole “Złóż zamówienie”. Konieczna jest akceptacja Regulaminu. Podczas składania zamówienia jesteś informowany o łącznej cenie za wybrane Towary i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jesteś zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Złóż zamówienie” masz możliwość dokonywania zmian.
 6. Zatwierdzenie zamówienia przyciskiem „Złóż zamówienie” stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu zamówienia otrzymasz, na podany w zamówieniu adres e-mail, wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia oraz jego szczegóły. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty. Z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonego przez Klienta zamówienia w przypadku, gdy:
  1. Towar dodany do Koszyka jest niedostępny;
  1. dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą;
  1. nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych
  1. płatność nie zostanie uiszczona w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia.

9. W przypadku odmowy realizacji zamówienia nie otrzymasz potwierdzenia i komunikatu, o których mowa w ust. 7 powyżej, oraz zostaniesz poinformowany, za pośrednictwem strony Sklepu lub wiadomości e-mail, że do przyjęcia oferty nie doszło, a umowa sprzedaży nie została zawarta. Brak informacji o nieprzyjęciu oferty i niezawarciu umowy sprzedaży, nie oznacza przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.

§4 DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Towar wysyłany jest po otrzymaniu zapłaty przez Spółkę, w ciągu 4 dni roboczych następujących po dniu zaksięgowania należności na koncie Spółki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zakupione Towary są dostarczone pod wskazany adres za pomocą wybranej przez Klienta formy dostawy z dostępnych w Sklepie. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to do 5 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych. 
 2. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

§5 SPRZEDAŻ, CENY, PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie, zamieszczone przy danym Towarze, stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Cena danego Towaru podawana w Sklepie wiąże Klienta od momentu złożenia zamówienia. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w Sklepie, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. W polskiej wersji językowej Sklepu ceny Towarów podawane są w złotych polskich.
 4. Sklep umożliwia dokonywanie płatności kartą kredytową lub poprzez płatność PayU.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 6. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Towar w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. otrzymania maila potwierdzającego zakup. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu. Aby zakupić dany Towar konieczne jest ponowne złożenie zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§7 REKLAMACJE

 1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
 2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe.
 3. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. W celu rozpoczęcia procesu reklamacji prosimy o wysłanie wiadomości z reklamacją na adres poczty elektronicznej Spółki, tj. [email protected] a następnie należy odesłać Towar, którego dotyczy reklamacja, na adres:
  Del-Fina
  ul. Lipkowska 92, Truskaw
  05-080 Izabelin
  Tel./Fax +48 22 7210234
  Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Spółkę przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską, Spółka wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy w ciągu 20 dni roboczych, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Sklep zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 4. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

§8 ZWROTY

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest wysłanie Towaru (z oryginalnie wszytymi metkami, metką papierową, nieużywanego i czystego, pozbawionego zapachu) w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania na następujący adres:
  Del-Fina
  ul. Lipkowska 92, Truskaw
  05-080 Izabelin
  Tel./Fax +48 22 7210234
  wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Klient może w tym celu wykorzystać FORMULARZ (ale nie jest to obowiązkowe) lub samodzielnie sformułować oświadczenie oraz przesłać je wraz z zakupionym Towarem. Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Spółkę Towaru – pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w zdaniach powyżej. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, Towaru bez przyczepionych oryginalnych metek papierowych, metek wszytych, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub zwrotu Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.
 2. Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

§9 . NEWSLETTER I LISTA OCZEKUJĄCYCH

 1. Klient może zamówić usługę otrzymywania Newslettera poprzez wypełnienie formularza na stronach internetowych Sklepu, za pośrednictwem którego Klient wyrazi zgodę na:
  1. otrzymywanie od Spółki informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca  2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
  1. gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

2. Spółka, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Twoje dane osobowe są zabezpieczone przez Spółkę przed nieupoważnionym użyciem, modyfikacją lub zniszczeniem, przez użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 2. Spółka korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 3. by strona Affair.pl działa szybciej i była łatwiejsza w użyciu,
 4. aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na Affair.pl do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika,
 5. by ułatwić prezentowanie Użytkownikowi towarów na dopasowanych do jego potrzeb,
 6. do zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak korzysta się z serwisu Affair.pl oraz pomagają nam w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

3.Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Ograniczenia  stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Sklepu.

§10 DANE OSOBOWE

 1. Twoje dane konieczne do dostarczenia zamówienia zostaną przekazane firmom kurierskim.
 2. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla zrealizowania celu, w którym zostały udostępnione w Sklepie.
 3. Wszystkie dane dotyczące zawieranych transakcji, w tym dane kontaktowe, zapis korespondencji i wszystkie zapisy transakcji, będą przechowywane przez minimum pięć lat w celu spełniania wymogów prawnych.
 4. Dane osobowe podane przy zapisie do newslettera będą przechowywane aż wypiszesz się z newslettera, lub poprosisz o usunięcie swoich danych osobowych.
 5. Dodatkowo, możemy przechowywać Twoje dane osobowe dłużej, jeśli jest to wymagane w celu spełnienia wymogów prawnych.
 6. Możemy aktualizować Politykę Prywatności i Regulamin przez publikację nowej wersji na stronie  internetowej Sklepu. Zachęcamy do sprawdzania aktualizacji strony Sklepu.
 7. Jeśli subskrybujesz nasz newsletter, możemy poinformować Cię o aktualizacji przez email.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora Danych Osobowych.
 10. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Administrator Danych Osobowych może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko Użytkownika lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby.​
 11. Możesz poprosić nas o podanie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Podanie informacji będzie wymagało przedstawienia wymaganego potwierdzenia tożsamości.
 12. Możemy odmówić podania danych osobowych, jeśli w danej okoliczności, jest to prawnie dozwolone.
 13. W każdej chwili możesz poprosić nas, aby Twoje informacje przestały być używane w celach   marketingowych. W praktyce, Twoje dane będą używane w celach marketingowych jedynie, jeśli wyrazisz na to zgodę.
 14. Dane osobowe Użytkowników Sklepu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu: 

      a. zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży;

      b. realizacji Usługi Newslettera, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika;

      c. prowadzenia korespondencji w przypadku formularza kontaktowego wypełnianego przez          Użytkownika.

15. Administrator danych osobowych nie udostępnia podmiotom zewnętrznym danych osobowych bez wyraźnej zgody Użytkownika. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych określonych przez przepisy szczególne.

16. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe podmiotom przy pomocy, których realizuje Usługi. 

17. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla zawarcia Umowy sprzedaży, subskrypcji Newslettera lub prowadzenia korespondencji.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem i wyłącznym właścicielem Sklepu jest Sto Procent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 01-949 Warszawa, ul. Kasprowicza 119/17, NIP 7123325720.
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówienia w Sklepie są przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celu realizacji zamówień.
 3. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez Sklep.
 4. Do Umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.
 7. Administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Spółka nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.

§12 PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.

[WIDGET-WZ]

Choose your language

Polish English